1. כל שימוש של הגולשים באתר או מאן דהו, במידע ובחומר אשר מועבר באתר האינטרנט הוא על דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית והמשתמש יישא בכל נזק שיגרם לחברה או לצד ג' משימוש בחומר זה ולרבות ערובה , תביעה או כול נזק אחר.

  2. מודגש בזאת, כי הערכות שמפורסמות באתר האינטרנט הינן לתצוגה צפייה ולימוד בלבד וכל הזכויות בהן על פי כל דין שמורות אך ורק לחברה.

  3. השימוש בתכני הלימוד המוצגים באתר אינו מהווה ייעוץ מקצועי לחברה אין ולא תהיה כל אחריות אם יגרם או נגרם נזק כל שהוא לשואל בגין שימוש במידע שקיבל מהחברה דרך האתר וכי הערכה מדויקת תינתן אך ורק כאשר היצירות נבדקות פיזית בעין במעבדות החברה והחברה אישרה את תשובותיה ללקוח בחתימתה ולאחר שהלקוח שילם את התמורה בעד הבדיקה.

  4. חל איסור מוחלט על שימוש בכול מידע, כתב, חומר, צילומים כאמור ולרבות בהערכות שהוצגו על ידי החברה וכל החומר שמופץ באתר נועד לתצוגה, צפייה ולימוד בלבד ולא לשימוש בכול צורה ומכל מין וסוג שהוא.
  5. החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים המתפרסמים באתר ולרבות בקבוצות הדיון והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעתה של החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

  6. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שמפורסמים באתר על ידי החברה, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי המשתמש ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ובכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה .

  7. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של החברה באתר הינם קניינה של החברה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמת החברה בכתב ומראש.
דילוג לתוכן